Vedtekter for Treklang Montessoribarnehage

 

§ 1. Eierforhold, godkjenninger

Barnehagn eies av Stiftelsen Treklang Montessori. Stiftelsen er ansvarlig for planlegging og drift av barnehagen, samt påse at barnehagen drives etter Montessoris filosofi og følger gjeldende lover.

§ 2. Formål

Barnehagens formål er å drive barnehage etter Maria Montessoris filosofi og fremme den musikalske og estetiske opplevelsen hos barna. Det er et mål om å etablere god kontakt generasjonene imellom. 

§ 3. Foresattes bidrag

Foreldrene forutsettes å være interessert i Treklangs formål. Dette innebærer at de engasjerer seg i barnehagens drift, bl.a. ved å møte til foreldremøter, dugnader, temakvelder og utflukter, samt bidra til julemessen og påta seg styreverv og lignende. 

§ 4. Opptakskriterier

Treklang Montessoribarnehage er et pedagogisk tilbud for barn fra det året de fyller to år. Tilsagn om plass gis normalt fram til skolepliktig alder.

Ved opptak prioriteres:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne og som det er fattet vedtak om, jfr. §18 i Lov om Barnehager av 01.01.2006.
  • Søsken, både av barn som går i barnehagen og som har gått i barnehagen. Hvis det skulle bli stor pågang, vil de barna som har søsken som går i barnehagen, bli prioritert.
  • Barn av foreldre som ved skriftlig henvendelse viser spesiell interesse for montessoripedagogikken.
  • Barnehagen vil gjennom opptak etterstrebe en jevn fordeling mellom kjønn og alder.
 • Barn som har Treklang som første ønske på søknaden.
 • Barn fra bydel Frogner
 • Skulle noen stille likt ut ifra disse kriteriene vil det bli foretatt loddtrekning.

Opptaket er betinget av at foreldrene setter seg inn i Montessoris filosofi og Treklangs program og slutter opp om barnehagens virksomhet jfr. §3.

Barnehagens samarbeidsutvalg og styrer foretar opptaket.

§ 5. Areal

Barnehagen disponerer et inneareal på 190 kvm.

Barn under 3 år: 6,50 kvm

Barn over 3 år: 5,70 kvm.

§ 6. Tilvenningsperiode

Ved førstegangsopptak skal barnet ha en tilvenningsperiode på minimum tre dager. Personalet og foreldre avtaler hvordan tilvenningsperioden organiseres. 

§ 7. Åpningstid

Treklang Montessoribarnehage har åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 16.30 med hentetid senest kl. 16.15. Vi anmoder om at alle er i barnehagen innen 09.00. Barnehagen er stengt skolens høst-, jule-, vinter-, påske- og sommerferie.

Det er fire planleggingsdager i året.

§ 8. Oppholdsbetaling og mislighold

Man søker til enhver tid å overholde gjeldende maksimalpris. En eventuell endring må godkjennes av foreldrerådet.

 • Betalingen skjer forskuddsvis innen den 10. hver måned.
 • Det betales for 10 ½ måned.
 • Betaling påløper også for ubenyttet plass dersom denne ikke er sagt opp med tre måneders varsel, jfr. §9.
 • Plassen er akseptert når du har bekreftet plassen på nettsidene til Oslo Kommune.
 • Mottas ikke betalingen etter to purringer, har styret myndighet til å ta barnet ut av barnehagen og betalingskravet sendes til inkasso.

§ 9. Oppsigelse 

 • Oppsigelse av barnehageplass må skje med tre måneders varsel regnet fra den 1. i måneden og skal være skriftlig. Oppsigelsesfristen er gjensidig.
 • Betalingen påløper for ubenyttet plass dersom denne ikke er sagt opp etter ordinære regler.
 • Hvis fratredelse finner sted i perioden fra 01.04. til 23.06. må oppholdsbetalingen allikevel betales fullt ut fram til og med siste dag før sommerferie. Dette frafalles dersom man får inn et nytt barn i løpet av perioden.
 • Oppsigelse av plass fra august må skje innen 1. april inneværende år. Oppsigelse av barnehageplass etter dette tidspunkt vil medføre krav om en hel månedsbetaling for høstsemesteret.

§ 10. Klagerett

Klager vedrørende opptak må fremsettes skriftlig for kommunen (bydel Frogner) jfr. § 6, 7, 8 og 9 i Forskrift om saksbehandlings ved opptak i barnehage av 16.12.2005. 

Klager vedrørende betaling sendes skriftlig til Stiftelsens styre.

Fastsetting av foreldrebetaling kan også påklages til fylkesmannen.

§ 11. Samarbeidsutvalget 

Barnehagens styre, heretter kalt samarbeidsutvalget, skal bestå av fem personer, derav minimum én ansattrepresentant og én foreldrerepresentant. De velges for 

minimum to år av gangen. Styrer har møteplikt, men ikke stemmerett.

De valgte representantene plikter å sette seg inn i forskrifter om samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

§ 12. Foreldreråd

Dette består av alle foreldrene og har møter minst to ganger i året. Det skal fremme samarbeidet mellom foreldre og barnehagen. Foreldrerådet skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning gis det en stemme for hvert barn og vanlig flertallsvedtak gjelder. Bare foreldrerådet kan samtykke i foreldrebetaling ut over maksimalprisen.

§ 13. Bemanning

Barnehagen skal følge bemanningsnormen til kommunen. Styrer og avdelingsledere skal ha barnehagelærerutdannelse. I tillegg er det ønskelig med montessoriutdannelse, evt. at det tilrettelegges for kursing innen Maria Montessoris prinsipper.

§ 14. Helsebestemmelser – barn

Foreldrene må fylle ut en helseerklæring om barnets helsetilstand.

Ved ulykker, sykdom og mistanke om epidemi, avgjør styrer om helsesøster eventuelt lege må kontaktes omgående. Foresatte blir underrettet umiddelbart.

Styrer avgjør om et barn p.g.a. midlertidig sykdom ikke kan være i barnehagen av hensyn til seg selv eller andre.

Ved begrunnet mistanke om barnemishandling eller omsorgssvikt plikter styrer å melde fra til barnevernet.

§ 15. Helsebestemmelser – personalet

Alle som ansettes må legge frem tilfredsstillende helseattest og underskrive en egenerklæring før de begynner.

De må også legge frem en vandelsattest fra politiet og gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk.

§ 16. Intern-kontroll og beredskap

Intern-kontroll og gjennomgang av beredskapsplaner utføres i forbindelse med de årlige planleggingsdagene i august.

§ 17. Ansvar.

Barnehagen har ingen erstatningsplikt for barnas eiendeler i barnehagen.

Barnehagen plikter å tegne ulykkesforsikring for barna i barnehagen.

§ 18. Taushets- og opplysningsplikt

Barnehagens eierstyre og ansatte er underlagt taushetsplikt iht. Bhl. § 20 og Forvaltningsloven §§13 – 13f og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten iht. Bhl. §21 og §22.

§ 19. Annet

Barnehagen fritas fra kontraktsforpliktelse ved uforutsette hendelser som: brann, innbrudd, hærverk, vannskader, naturkatastrofer og lignende.

                                                                          Sist endret januar 2022 MLR på vegne av styret