Vedteker for Treklang Montessoribarnehage

§ 1. Eierforhold, godkjenninger

Barnehagen eies av Stiftelsen Treklang Montessori. Stiftelsen er ansvarlig for planlegging og drift av barnehagen, samt påse at barnehagen
drives etter Maria Montesssoris filosofi og følger gjeldende lover.

§ 2. Formål

Barnehagens formål er å drive barnehage etter Maria Montessoris filosofi og fremme den musikalske og estetiske opplevelse og egenart.
Samt søke å etablere god kontakt generasjonene i mellom.

§ 3. Foresattes bidrag

Foreldrene forutsettes å være interessert i Treklangs formål. Det innebærer også at de er med på foreldremøter, dugnader, temakvelder
og utflukter, samt bidrar til julemessen, stiller som vikar og påtar seg styreverv og lignende. Dersom disse forutysetningene ikke oppfylles kan
barnet miste plassen i barnehagen.

§ 4. Opptakskriterier

Treklang Montesoribarnehage er et pedagogisk tilbud for barn fra fylte 2 år. Tilsagn om plass gis normalt fram til skolepliktig alder.
Ved opptak prioriteres:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om, jfr. § 13 i Lov om Barnehager av 01.01.2006.
 • Søsken, både av barn som går i barnehagen og som har gått i barnehagen. Hvis det skulle bli stor pågang, vil de barna som har
  søsken som går i barnehagen, bli prioritert.
 • Barn av foreldre som ved skriftlig henvendelse, viser spesiell interesse for montessoripedagogikken.
 • Barnehagen vil gjennom opptak etterstrebe en jevn fordeling mellom kjønn og alder.
 • Barn fra Bydel Frogner
 • Skulle noen stille likt utifra disse kriteriene vil det bli foretatt loddtrekning

Opptaket er betinget av at foreldrene setter seg inn i Montessoris filosofi og Treklangs program og slutter opp om barnehagens virksomhet, jfr. § 3.

Barnehagens samarbeidsutvalg og styrer foretar opptaket.

§ 5. Areal

Barnehagen disponerer et inneareal på 190 kvm.

§ 6. Tilvenningsperiode

Ved førstegangsopptak skal barnet ha en tilvenningsperiode på min. 3 dager. Personalet og foreldre avtaler hvordan
tilvenningsperioden organiseres.

§ 7. Åpningstid

Treklang Montesssoribarnehage har åpningstid fra kl. 08.00 til kl.16.30 med hentetid kl.16.15. Barnehagen er stengt i skolens
høst-jule-vinter-påske-og sommerferie. Det er 4 planleggingsdager pr. år.

§ 8. Oppholdsbetaling og mislighold

Man søker til enhver tid å overholde gjeldende maksimalpris. En eventuell endring må godkjennes av foreldrerådet.

 • Betaling skjer forskuddsvis innen den 10. hver måned.
 • Det betales for 10 1/2 måned
 • Betaling påløper også for ubenyttet plass dersom denne ikke er sagt opp med 3 måneders varsel, jfr.§ 9.
 • Akseptert plass er når kontrakt er undertegnet og depositum betalt.
 • Mottas ikke betalingen etter to purringer (påført purregebyr), har styret myndighet til å ta barnet ut av barnehagen
  og betalinskravet sendes til inkasso.

§ 9. Oppsigelse

 • Oppsigelse av barnehageplassen må skje med 3 måneders varsel regnet fra den 1. eller 15. i måneden og skal være skriftlig.
 • Oppsigelsesfristen er gjensidig. Betaling påløper for ubenyttet plass dersom denne ikke er sagt opp etter ordinære regler.
 • Hvis barnet slutter i perioden fra 01.04. til 23.06. må opphpldbetalingen betales fullt ut fram til og med siste dag før sommerferien.
  Dette frafalles dersom man får inn et nytt barn i løpet av perioden.
 • Oppsigelse av plass fra august må skje innen 1. mai inneværende år. Oppsigelse av barnehageplass etter dette tidspunkt vil medføre
  krav om en månedsbetaling for høstsemesteret

§ 10. Klagerett

Klager vedrørende opptak må fresettes skriftlig for kommunen (Byel frogner) jfr.6,7,8, og 9 i Forskrift om saksbehandling vd opptak
i barnehage, av 16.12.05

Klage vedrørende betaling sendes skriftlig til Stiftelsens styre. Fastsettelse av foreldrebetaling kan også påklages til fylkesmannen.

§ 11. Samarbeidsutvalget

Barnehagens styre, heretter kalt samarbeidsutvalget, skal bestå av 1 valgt representant fra foreldre, 1 utenfra, 2 ansatte og en fra Stiftelsen.
De velges for min. 2 år av gangen. Styrer har møte-tale-og forslagsrett, men ikke stemmerett. De valgte representantene plikter å sette
seg inn i forskrifter om samarbeidsutvalg. samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

§ 12. Foreldreråd

Dette består av alle foreldrene og har møter minst 2 ganger i året. det skal fremme samarbeidet mellom foreldre og barnehagen.
Foreldrerådet skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i, saker som er viktige for forelrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning gis
det en stemme for hvert barn og vanlig flertallvedtak hjelder. Bare foreldereradet kan samtykke i foreldrebetaling utover maksimalprisen.

§ 13. Bemanning

Barnehagen skal ha en styrer som også fungerer som avdelingsleder, en avdelingsleder, en formingslærer og tre assistenter.
Styrer og avdelingsleder skal ha førskoleutdannele og montessoriutdannelse.

§ 14. Helsebestemmelser-barn

Foreldere må fylle ut en helseerklæring om barnets helsetilstand. Ved ulykker, sykdom og mistanke om epidemi, avgjør styrer om helsesøster,
eventuelt lege må kontaktes omgående. Foresatte blir kontaktet umiddelbart. Styrer avgjør om et barn p.g.a. midlertidig sykdom ikke kan være
i barnehagen av hensyn til seg selv eller andre.

Ved begrunnet mistanke om barnemishandling eller omsorgssvikt plikter styrer å melde fra til sosialkontoret.

§ 15. Helsebestemmelser-personalet

Alle som ansettes må legge frem tilfredsstillende helseattest og underskrive en egenerklæring før de begynner. De må også legge frem
vandelsattest fra politiet og gjennongå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk.

§ 16. Intern-kontroll og beredskap

Intern-kontroll og gjennomgang av beredsskapsplaner utføres i forbindelse med de årlige planleggingsdagene i august.

§ 17. Ansvar

Barnehagen har ingen erstatningsplikt for barnas eiendeler i barnehagen. Barnehagen plikter å tegne ulykkesforsikring for barna i barnehagen.

§ 18. Taushetsplikt- og opplysningsplikt

Barnehagens eierstyre og anstatte er underlagt taushetsplikt iht. LoB. § 20 og Forvaltningsloven §§ 13-13f og opplysningsplikt til
sosial-og barnevernstjenesten iht. LoB. § 21 og § 22.

§ 19. Annet

Barnehagen fritas fra kontraktforpliktelse ved uforutsette hendelser som: brann, innbrudd, hærverk, vannskader, naturkatastrofer og lignende.Oslo desember 2004 (sist endret 20.01.06 iht Lov om Barnehager av 01.01.06)